Terimler Sözlüğü

Halkla ilişkilerin temel yapı taşları

İletişim bazı anahtar kavram ve terimler üzerine kuruludur. Sektörün parametrelerini ve amacını daha iyi anlamak için gelin bu tanımları beraber inceleyelim.

Reklam

Ücretli iletişimdir. İletilmek istenen mesaj ilgili mecra ve frekansta belirli tutarda ödeme yapılması yoluyla yer alır. Reklam, kontrollü olarak gerçekleştirilen bir mesaj iletimi ve medyada yer alma yöntemidir.

Marka

Marka bir işletmenin tüm varlıklarını temsil eden, benzer mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden farklı kılmak için kullanılan ayırt edici işarettir. İşletmelerin ticari hayatlarında önemli bir rol oynayan, kimliklerini yansıtan marka değeri, yüketiciye ürünün kaynağını gösterir, bir kalite simgesi ve tanıtım aracıdır.

Markalaşma

Markalaşma tüketicilerin gözünden kendine özgü ve de dayanıklı algılar yaratma sürecidir. Markalaşma kurumsal kimliğin tamamına uygulanabileceği gibi tekil ürün ve hizmet adlarına da uygulanabilir.

Toplum İlişkileri

Bir kuruluşun faaliyet gösterdiği mahalle, ilçe veya metropol bölgelerde yer alan okul, hayır kurumları, kulüp, dernek ve aktivist gruplar gibi toplum bileşenleri ile ilişkiler kurmak, sürdürmek ve geliştirmek amacıyla planlanıp uygulanan iletişim taktiklerini kapsar. Toplum ilişkileri, bir kuruluşun faaliyet gösterdiği alandaki paydaşlarla kesintisiz iletişimi kapsar.

Kontrollü İletişim Kanalları

İletişimi yöneten kuruluşun doğrudan kontrolü altında olan iletişim kanalları, medya ve iletişim araçlarını kapsar. Bunlara örnek olarak ücretli reklamlar, haber ve basın bültenleri, bazı e-posta gönderimleri, broşürler, kurumsal web sitesi ve bloglar, kitap ve kitapçıklar, kurumsal yayınlar ve ‘podcast’ler, intranet gereçleri, telekonferans ve video konferanslar, toplantılar, konferans ve panellerde yapılan konuşmalar ve sunumlar sayılabilir.

Danışmanlık

Kuruluşların yönetim kuruluna, ilişkiler ve iletişim konularında strateji belirlemek ve bu doğruluda tavsiyelerde bulunmak.

Kriz İletişimi

Kriz, kişi, kurum veya markaya zarar verecek, ciddi olarak işleri aksatan, itibara zarar veren veya negatif etki yaratan durumların tamamıdır. Kriz iletişimi, yıpranma tehlikesiyle karşı karşıya kalındığında, doğru iletişim yöntemleri yardımıyla tehdit altındaki kişi, kurum ya da markayı korumak ve savunmaktır. Bu tehlikeler hukuki, ahlaki ve mali boyutlara sahip olabilir.

Kurumiçi İletişim

Bir kurumla çalışanları arasında güçlü ilişkiler kurup sürdürmek amacıyla tasarlanıp uygulanan çalışmalardır. Personel ilişkileri, çalışanları kurum için gönüllü elçilere dönüştüren; pozitif algı, düşünce ve tavır oluşturup geliştirme sürecinde oldukça kritiktir.

Finansal İlişkiler

Hissedarlar, şirket kurucuları ve ortakları, potansiyel yatırımcılar, finansal analistler, mali piyasalar (örneğin hisse senedi borsaları, ticaret ve emtia borsaları gibi) ve sermaye ve menkul kıymetler piyasası düzenleyici ve izleyici kurumları gibi finansal yatırım odaklı gruplarla ilişkiler tesis etme ve sürdürme amacıyla gerçekleştirilen iletişim çalışmalarıdır. Yatırımcı ilişkileri ve hissedar ilişkileri olarak da bilinir.

Devlet İlişkileri (Kamu İlişkileri)

Bir şirket ile yerel ve/veya ulusal düzeyde devlet ve hükümet organları arasında ilişkilerin tesisi ve sürdürülmesine odaklanan halkla ilişkiler alanıdır. Özellikle yasa koyucu ve düzenleyici resmi kurumlarla şirket arasındaki bilgi alışverişi bu kapsamda değerlendirilir. Buradaki temel amaç, kamu politikaları çerçevesinde alınacak kararların şirketin fayda ve çıkarlarıyla uyumlu olarak çıkması için etkide bulunmaktır. Devlet ilişkileri, şirket adına yasama organları, üyeleri ve devlet kurumlarıyla teması ve iletişimi içerir.

Sorun Yönetimi

Şirketleri ve hizmet verdikler kitleleri etkileyen ve etkilemesi beklenen kamu politikası kaynaklı sorunları öngörüp, tanımlayarak doğru yaklaşımla yanıt geliştirmeyi içeren proaktif süreçtir.

Lobicilik

Yasama ve düzenleme süreçlerini etkilemek amacıyla bir hükümetle veya onun yetkili organ veya görevlileriyle ilişkiler kurup geliştirmeye odaklanan, halka ilişkiler kapsamında bir uzmanlık alanıdır.

Pazarlama İletişimi

Bir ürün, hizmet veya fikri satmak amacıyla tasarlanan faaliyetlerin birleşimidir. Bu faaliyetler geleneksel veya yeni iletişim kanalları aracılığıyla markanın sürekli ve tutarlı iletişimini sağlayacak şekilde tasarlanır. Kullanılan kanallar arasında reklam, sponsorluk, interaktif iletişim, tanıtım, promosyon, doğrudan posta, sektörel fuarlar ve sergiler, konferanslar ve özel etkinlikler sayılabilir.

Medya İlişkileri

İletişim profesyonelleri ve haberciler arasında ortak anlayış ve faydaya dayanan ilişkiler, markaların vereceği mesajların bülten ve özel içerikler aracılığıyla okuyucuya iletiminde kritik rol oynar. Medya ilişkileri, şirket ve faaliyetlerinin tanıtımı için olduğu kadar, gazetecilerden şirketle ilgili gelen sorulara yanıt verilmesini de kapsar.

Proaktif Halkla İlişkiler

Belirlenmiş hedefler ve amaçlar doğrultusunda ölçülebilir sonuçlara ulaşabilmek için halkla ilişkiler plan ve stratejilerini önceden geliştirip uygulamaya almaktır.

Promosyon

Tanıtım veya kamuoyu ilgisini çekme amacıyla, özellikle de medyada yansıma elde etmek için tasarlanan, hazırlanan ve uygulanan özel etkinlikleri içeren faaliyetlerdir. Tanıtım etkinlikleri bir kişi, ürün, kurum veya amaç için ilgi yaratmak ve büyütmek için tasarımlanır.

Kamu

Ortak bazı etken, ilgi, amaç ve ülkülerle birbirine bağlı insanlar topluluğu olarak özetlenebilir. Halkla ilişkiler profesyonelleri, temsil ettikleri kuruluş veya müşterilerinin başarı veya başarısızlıklarında çok kritik rol oynayan halk ve topluluklarla ilişkileri tanımlama, planlama ve geliştirme görevlerini yerine getirir.

İtibar Yönetimi

Kişilerin bir kuruluş ve lideri hakkında sahip oldukları izlenim ve düşünceleri etkileme amacıyla tasarlanan faaliyet ve mesajlardır. İtibar yönetimi uzun zamandır halkla ilişkilerin işlevlerinden biri olagelmiştir ve özellikle kriz yönetimi sırasında öncelik verilen araçlardan biridir. İnternet ve sosyal ağların kullanımının gittikçe artması, itibar yönetimine her geçen gün daha fazla önem verilmesine yol açmaktadır. Web ortamının hızlı ve anonim doğası, bir kuruluşun itibarına zarar verebilecek iletişim kazalarının meydana gelme ihtimalini artırmaktadır. İtibar yönetimi, halkla ilişkiler içinde rolünü hızla artıran bir uzmanlık alanıdır.

Özel Etkinlikler

Bir kişi, ürün veya kuruma yönelik ilgiyi odaklı bir etkinlik düzenleyerek oluşturmak veya artırmak anlamına gelir. Özel etkinlikler hedef topluluklarla doğrudan iletişim ve etkileşim içine girip onları dinleme amacıyla tasarlanır.

Kontrol Dışı İletişim Kanalları

Kontrolsüz iletişim kanalları, bir şirketin, kurumun veya iletişim ekibinin doğrudan kontrolünde olmayan mesaj iletim yöntemlerini ifade eder. Gazeteler, dergiler, radyo ve televizyon kanalları, harici web siteleri, harici bloglar, sosyal medya kanalları ve platformlar, haber ve belgesel programları, kontrolsüz iletişim kanalları arasında sayılabilir.

Kamu İşleri

Halkla ilişkiler başlığı altında yer alan, kamuyla ve yerel cemiyetlerle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler kurup geliştirmeye odaklanan bir uzmanlık alanıdır. 

Kaynak

PRSA